Condensed parent company income statement

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 28 27 82 79 108 111
Administrative expenses Administrationskostnader -11 -14 -40 -41 -58 -57
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 0 1 0 -1
Operating profit/loss Rörelseresultat 17 13 42 39 50 53
Financial items Finansiella poster -9 4 -10 7 2 -15
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 8 17 32 46 52 38
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 8 17 32 46 85 71
Tax Skatt -2 -5 -6 -6 -16 -16
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 6 12 26 40 69 55

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2019
Sep 30
2018
Sep 30
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
30 sep
2018
30 sep
2018
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 0 2 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 992 1,011 997
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 993 1,014 999
Current receivables Kortfristiga fordringar 175 198 200
Cash and equivalents Likvida medel 94 41 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 269 239 271
Total assets Summa tillgångar 1,262 1,253 1,270
Equity Eget kapital 630 597 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder 548 532 531
Current liabilities Kortfristiga skulder 84 124 113
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,262 1,253 1,270