Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK M) 2019
Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2019
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jul-sep
2018
jul-sep
2019
jan-sep
2018
jan-sep
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 14 33 80 110 132 102
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
28 10 73 44 42 71
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 29 9 86 28 38 96
– of which, other items – varav övriga poster -1 1 -13 16 4 -25
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -6 -3 -17 -9 -13 -21
Income tax paid Betald skatt -2 -5 -6 -16 -16 -6
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -48 -45 -15 -123 -59 49
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-14 -10 115 6 86 195
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 -1 -2 -1
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-4 -12 -9 -25 -32 -16
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
1 0 1 2 2 1
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 1 -13 2 0 -15
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -17 -21 94 -16 54 164
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -23 27 -86 9 -10 -105
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -40 6 8 -7 44 59
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 0 2 3 3 2
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -40 6 10 -4 47 61
1) I kassaflödet från finansieringsverksamheten för jan-sep 2019 avser -23 MSEK aktieutdelning för 2018.

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).