Kommentarer till rapporten

Tredje kvartalet

Koncernens nettoomsättning minskade under perioden med 12 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 977 MSEK (1 111). Nedgången förklaras av negativ organisk tillväxt på 11 procent och negativa pris- och mixeffekter på 2 procent vilket, endast delvis, kompenserats av positiva valutaeffekter om 1 procent.

Bruttoresultatet uppgick till 137 MSEK (151) med en något starkare bruttomarginal jämfört med föregående år på 14,0 procent (13,6). Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (33) motsvarande en rörelsemarginal på 1,5 procent (3,0). Justerat för lagervinster på 1 MSEK (7) uppgick därmed det underliggande rörelseresultatet till 13 MSEK (26). Den underliggande rörelsemarginalen uppgick under perioden till 1,4 procent (2,4).

Första nio månaderna

Under de första nio månaderna minskade koncernens nettoomsättning med 8 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 3 375 MSEK (3 649). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen understiger föregående år med 5 procent medan Finland & Baltikum levererat 9 procent mindre än föregående år. Pris- och mixeffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 2 procent vilket delvis kompenserats av positiva valutaeffekter om 1 procent. Perioden har belastats av lagerförluster på -5 MSEK (26).

Bruttoresultatet uppgick till 467 MSEK (517) med en bruttomarginal på 13,8 procent (14,2). Justerat för lagervinster och -förluster ökade däremot bruttomarginalen till 13,9 procent (13,5).

Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (110) vilket huvudsakligen förklaras av en negativ organiskt tonnagetillväxt om 7 procent och att nettoförsäljningen minskat med 8 procent. Försäljnings- och administrationskostnaderna är 8 MSEK lägre än föregående år. Justerat för lagervinster och -förluster uppgick det underliggande rörelseresultatet till 85 MSEK (100). Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent (3,0) och den underliggande rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent (2,7).

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal
Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal