Not 3 Värdering av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde avseende finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen.

Värderingen av de finansiella tillgångarna och skuldernas verkliga värden har utförts enligt nivå 2 såsom definierat enligt IFRS 7.27 A, förutom Likvida medel som är värderade enligt nivå 1. För mer info hänvisas till årsredovisningen för 2018, Not 31. I förhållande till värderingen per den 31 december har inga väsentliga förändringar skett.