”Effektiviseringar och investeringar”

VDs kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen sjönk med 12 procent jämfört med föregående år. Det underliggande rörelseresultatet halverades främst på grund av negativ organisk volymtillväxt i kombination med vissa negativa pris- och mixförändringar. Den förbättrade bruttomarginalen i kvartalet kunde endast delvis kompensera för detta.

Fortsatt stabila stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 1 MSEK, att jämföras med lagervinster om 7 MSEK samma period föregående år. Sammantaget sjönk rörelseresultatet och uppgick till 14 MSEK (33).

Som en effekt av den omstrukturering som genomförts föregående år har medelantalet anställda minskat med 3 procent. Övriga aktiviteter avseende effektivitetsförbättringar har lett till att bruttomarginalen stärkts med 0,4 procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år.

Tonnage och försäljningstillväxt

I kvartalet har vi haft en negativ tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 12 procent och en omsättningsminskning med 14 procent till följd av vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen i kombination med negativa signaler från de större OEM kunderna i Finland samtidigt som vi ser lägre aktivitet på marknaden i Baltikum. Detta medförde en negativ tonnagetillväxt med 10 procent och en omsättningsminskning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det lägre rörelseresultatet har inte fullt ut kunnat kompenseras med lägre rörelsekapital vilket medför ett negativt kassaflöde i perioden.

Effektiviseringar och investeringar

Vi ser en konjunkturnedgång och fokus framåt ligger på effektiviseringar och att ta marknadsandelar. Investeringarna i Norrköping ger oss en möjlighet att stärka oss och bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Peter Andersson
VD och koncernchef

 

Bridge 2018-2019 operating result SEK M
Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Sep
Brygga resultatutveckling 2018–2019, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-sep
Operating result 2018 Rörelseresultat 2018 55 22 33 22 110
Reversal of inventory gains (-)/losses (+)
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+)
-7 -12 -7 -1 -26
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster 16 -4 16
Underlying operating result 2018
Underliggande rörelseresultat 2018
48 26 26 17 100
Change in sales Försäljningsförändring -3 -15 -17 -35
Change in underlying gross margin
Underliggande bruttomarginalförändring
-5 11 8 14
Change in overhead costs Omkostnadsförändring 0 10 -4 6
Underlying operating result 2019
Underliggande rörelseresultat 2019
40 32 13 85
Reversal of inventory gains (+)/losses (-)
Återläggning lagervinster (+)/förluster (-)
-6 0 1 -5
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster
Operating result 2019 Rörelseresultat 2019 34 32 14 80
Rörelseresultatet för Q2 2018 belastades med totalt -12 MSEK på grund av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum.
Den jämförelsestörande posten i Q2 2018 avsåg nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastade koncernens totalresultat då -7 MSEK avser omräkningsdifferenser från tidigare verksamhetsår.