Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 24% till 744 MSEK (977)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (13)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 MSEK (4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 kr (0,30)

Årets första nio månader 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 17% till 2 797 MSEK (3 375)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 84 MSEK (85)
 • Perioden belastades med jämförelsestörande poster om
  -40 MSEK (-) relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige och Baltikum
 • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (80)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (43)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  189 MSEK (115)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,73 kr (3,30)
Results overview 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
Change 2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
Change
Resultatöversikt 2020
jul-sep
2019
jul-sep
Förändring 2020
jan-sep
2019
jan-sep
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 64 75 -11 231 263 -32
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 744 977 -233 2 797 3 375 -578
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
14 13 1 84 85 -1
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 4 14 -10 21 80 -59
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK -4 4 -8 -9 43 -52
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK -0,32 0,30 -0,62 -0,73 3,30 -4,03
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
1 -14 15 189 115 74

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.