Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jul-sep
2019
jul-sep
2020
jan-sep
2019
jan-sep
2019
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 4 14 21 80 88 29
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
25 28 112 73 106 145
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 28 29 86 86 113 113
– of which, other items – varav övriga poster -3 -1 26 -13 -7 32
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -6 -6 -16 -17 -23 -22
Income tax paid Betald skatt -3 -2 -10 -6 -2 -6
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -19 -48 82 -15 31 128
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 -14 189 115 200 274
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 0 0 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-3 -4 -16 -9 -25 -32
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 1 0 1 1 0
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 0 -13 -13 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -2 -17 173 94 163 242
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) 78 -23 -239 -86 -104 -257
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 76 -40 -66 8 59 -15
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 2 1 -1
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 76 -40 -66 10 60 -16
1) In the cash flow from financing activities for January-September and full-year 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.