Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2020
jul-sep
2019
jul-sep
2020
jan-sep
2019
jan-sep
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 744 977 2,797 3,375 4,359 3,781
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -639 -840 -2,384 -2,908 -3,754 -3,230
Gross profit Bruttoresultat 105 137 413 467 605 551
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -79 -91 -275 -291 -389 -373
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -24 -28 -83 -94 -128 -117
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 1 -5 -39 -5 -3 -37
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 1 5 3 3 5
Operating profit/loss Rörelseresultat 4 14 21 80 88 29
Financial items Finansiella poster -7 -8 -29 -21 -16 -24
Profit/loss before tax Resultat före skatt -3 6 -8 59 72 5
Tax Skatt -1 -2 -1 -16 -22 -7
Profit/loss for the period Periodens resultat -4 4 -9 43 50 -2
Earnings per share Resultat per aktie -0.32 0.30 -0.73 3.30 3.87 -0.16
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
-0.32 0.30 -0.73 3.30 3.87 -0.16

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jul-sep
2019
jul-sep
2020
jan-sep
2019
jan-sep
2019
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat -4 4 -9 43 50 -2
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 3 9 7 48 31 -10
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 -4 0 -36 -36 0
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 1 0 8 8 0
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 3 6 7 20 3 -10
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -1 10 -2 63 53 -12