Condensed parent company income statement

(SEK M) 2020
Jul-Sep
2019
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2019
Jan-Sep
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jul-sep
2019
jul-sep
2020
jan-sep
2019
jan-sep
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 23 28 72 82 97 87
Administrative expenses Administrationskostnader -9 -11 -32 -40 -53 -45
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1 0 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 15 17 41 42 44 43
Financial items Finansiella poster -1 -9 22 -10 -3 29
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 14 8 63 32 41 72
Appropriations Bokslutsdispositioner 7 7
Profit/loss before tax Resultat före skatt 14 8 63 32 48 79
Tax Skatt -3 -2 -5 -6 -10 -9
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 11 6 58 26 38 70

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2020
Sep 30
2019
Sep 30
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
30 sep
2019
30 sep
2019
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 0 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 905 992 914
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 906 993 915
Current receivables Kortfristiga fordringar 167 175 252
Cash and equivalents Likvida medel 88 94 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 255 269 397
Total assets Summa tillgångar 1,161 1,262 1,312
Equity Eget kapital 699 630 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder 312 548 536
Current liabilities Kortfristiga skulder 150 84 134
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,161 1,262 1,312