Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 85% till 1 375 MSEK (744)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 193 MSEK (14)
 • Lagervinster och -förluster uppgick till 26 MSEK (-10)
 • Rörelseresultatet ökade till 219 MSEK (4)
 • Resultat efter skatt ökade till 175 MSEK (-4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6 MSEK (1)
 • Resultat per aktie ökade till 13,49 kr (-0,32)

Första nio månaderna 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 3 878 MSEK (2 797)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 394 MSEK (84)
 • Lagervinster och -förluster uppgick till 69 MSEK (-23) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-40)
 • Rörelseresultatet ökade till 463 MSEK (21)
 • Resultat efter skatt ökade till 365 MSEK (-9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  147 MSEK (189)
 • Resultat per aktie ökade till 28,10 kr (-0,73)
Results overview 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
Change 2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
Change
Resultatöversikt 2021
jul-sep
2020
jul-sep
Förändring 2021
jan-sep
2020
jan-sep
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 77 64 13 263 231 32
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 375 744 631 3 878 2 797 1 081
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
193 14 179 394 84 310
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 219 4 215 463 21 442
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 175 -4 179 365 -9 374
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 13,49 -0,32 13,81 28,10 -0,73 28,83
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
6 1 5 147 189 -42

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.