Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 86 procent under det tredje kvartalet i jämförelse med föregående år och uppgick till 629 MSEK (338). Den högre omsättningen förklaras av att tonnaget ökade med 26 procent samtidigt som stålpriserna var högre. Rörelseresultatet ökade till 94 MSEK (-8). Justerat för lagervinster och -förluster på 17 MSEK (-4) ökade det underliggande rörelseresultatet till 77 MSEK (-5).

Den svenska verksamheten levererade ett starkt underliggande rörelseresultat jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen förklaras framförallt av ökad efterfrågan från OEM-kunder och byggsmidesföretag, högre stålpriser och stärkt bruttomarginal. Vårt joint venture AMBE levererade ett starkt rörelseresultat till följd av ökad efterfrågan och höga priser på tunnplåt. I den polska verksamheten och Lecor Stålteknik förbättrades lönsamheten till följd av högre beläggning.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade med 40 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 881 MSEK (1 343). Omsättningstillväxten förklaras av att tonnaget ökade med 17 procent samt högre stålpriser. Rörelseresultatet ökade till 186 MSEK (-21).

Justerat för lagervinster och lagerförluster på 46 MSEK (-11) och jämförelsestörande poster om 0 MSEK (-35) ökade det underliggande rörelseresultatet till 141 MSEK (25). Återhämtningen i efterfrågan var tydlig såväl inom bygg- som tillverkningsindustrin.

Affärsområde Sverige & Polen, omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal