Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2020
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,375 744 3,878 2,797 3,672 4,753
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,059 -639 -3,059 -2,384 -3,124 -3,799
Gross profit Bruttoresultat 316 105 819 413 548 954
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -93 -79 -312 -275 -371 -408
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -25 -24 -83 -83 -110 -110
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -1 1 -1 -39 -35 3
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 22 1 40 5 7 42
Operating profit/loss Rörelseresultat   219 4 463 21 39 481
Financial items Finansiella poster -5 -7 -17 -29 -28 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt   214 -3 446 -8 11 465
Tax Skatt -39 -1 -81 -1 -7 -87
Profit/loss for the period Periodens resultat   175 -4 365 -9 4 378
Earnings per share Resultat per aktie 13.49 -0.32 28.10 -0.73 0.33 29.16
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
13.49 -0.32 28.10 -0.73 0.33 29.16

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2020
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 175 -4 365 -9 4 378
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 5 3 11 7 -21 -17
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 0 0 0
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 0 0 0
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 5 3 11 7 -21 -17
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 180 -1 376 -2 -17 361