Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK M) 2021
Jul-Sep
2020
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Jan-Sep
2020
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 21 23 65 72 79 72
Administrative expenses Administrationskostnader -10 -9 -33 -32 -42 -43
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 1 0 1 16 15
Operating profit/loss Rörelseresultat 11 15 32 41 53 44
Financial items Finansiella poster 1 -1 97 22 37 112
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 12 14 129 63 90 156
Appropriations Bokslutsdispositioner -15 -15
Profit/loss before tax Resultat före skatt 12 14 129 63 75 141
Tax Skatt -2 -3 -6 -5 -2 -3
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 10 11 123 58 73 138

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK M) 2021
Sep 30
2020
Sep 30
2020
Dec 31
(MSEK) 2021
30 sep
2020
30 sep
2020
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 5 1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 0 2
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 900 905 906
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 905 906 909
Current receivables Kortfristiga fordringar 96 167 108
Cash and equivalents Likvida medel 171 88 152
Total current assets Summa omsättningstillgångar 267 255 260
Total assets Summa tillgångar 1 172 1 161 1 169
Equity Eget kapital 838 699 715
Non-current liabilities Långfristiga skulder 210 312 305
Current liabilities Kortfristiga skulder 124 150 149
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1 172 1 161 1 169