Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 514 MSEK (1 375)
 • Underliggande rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (193)
 • Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (219), inklusive lagerförluster om -27 MSEK (26)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (175)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -183 MSEK (6)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,05 kr (13,49)
 • Lecor Stålteknik avyttrades den 1 juli
 • Förvärvet av Goodtech Solutions Manufacturing AB slutfördes med tillträde den 1 september

Första nio månaderna 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 5 403 MSEK (3 878)
 • Underliggande rörelseresultatet ökade till 538 MSEK (394)
 • Rörelseresultatet ökade till 537 MSEK (463), inklusive lagerförluster om -1 MSEK (69)
 • Resultat efter skatt ökade till 425 MSEK (365)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52 MSEK (147)
 • Resultat per aktie ökade till 32,76 kr (28,10)
 • Det förvärvade inkråmet av Hercules armeringsfabrik övertogs
  den 1 maj

”Det rådande omvärldsläget har minskat efterfrågan under tredje kvartalet vilket också lett till lägre stålpriser som i sin tur pressat ner bruttomarginalen. För BE Group har det inneburit en negativ utveckling av rörelseresultatet. Förutsättningarna är dock fortfarande goda för att 2022 skall bli ett resultatmässigt starkt år”

Peter Andersson, VD och koncernchef

Results overview 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
Change 2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
Change
Resultatöversikt 2022
jul-sep
2021
jul-sep
Förändring 2022
jan-sep
2021
jan-sep
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 68 77 -9 248 263 -15
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 514 1 375 139 5 403 3 878 1 525
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
67 193 -126 538 394 144
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 40 219 -179 537 463 74
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 26 175 -149 425 365 60
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 2,05 13,49 -11,44 32,76 28,10 4,66
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
-183 6 -189 52 147 -95

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.