Affärsområde
Finland & Baltikum

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna.

Tredje kvartalet

I jämförelse med det tredje kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen med 2 procent till 766 MSEK (753). Omsättningstillväxten förklaras av positiva pris- och mixeffekter om 15 procent, positiva valutaeffekter om 5 procent samt negativ organisk tillväxt om -18 procent. Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (126). Justerat för lagervinster och -förluster på -13 MSEK (9) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 29 MSEK (117).

Den finska verksamheten levererade ett lägre underliggande rörelseresultat jämfört med ett mycket starkt föregående år. Resultatutvecklingen förklaras av minskad efterfrågan och höga kostnader för inkommande material vilket resulterade i en lägre bruttomarginal.

Den baltiska verksamheten levererade ett svagt resultat genom minskat tonnage och förändrad pristrend.

Första nio månaderna

Nettoomsättningen under de första nio månaderna ökade med 38 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 794 MSEK (2 019). Omsättningstillväxten förklaras av högre stålpriser samtidigt som tonnaget minskade med -7 procent. Rörelseresultatet ökade till 315 MSEK (286) och justerat för lagervinster och -förluster på -11 MSEK (24) ökade det underliggande rörelseresultatet till 326 MSEK (262).

Affärsområde Finland & Baltikum omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal