Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK M) Note 2022
30 Sep
2021
30 Sep
2021
Dec 31
(MSEK) Not 2022
30 sep
2021
30 sep
2021
31 dec
Goodwill Goodwill 578 561 561
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 8 9
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 130 86 90
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 512 501 479
Investment in joint venture Andelar i joint venture 198 157 182
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 4 15 5
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 430 1 328 1 326
Inventories Varulager 1 418 770 1 033
Accounts receivable Kundfordringar 934 866 653
Other receivables Övriga rörelsefordringar 23 34 39
Cash and equivalents Likvida medel 80 176 54
Total current assets Summa omsättningstillgångar 2 455 1 846 1 779
Total assets Summa tillgångar 2 3 885 3 174 3 105
Equity  Eget kapital  1 731 1 281 1 413
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 553 266 287
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 417 413 394
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 47 41 42
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 1 017 720 723
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 3 9 8
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 98 88 87
Accounts payable Leverantörsskulder 692 783 641
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 343 277 229
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 1 16 4
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 1 137 1 173 969
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 2 3 885 3 174 3 105