Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 40 219 537 463 621 695
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
53 4 88 36 28 80
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 28 29 84 89 118 113
– of which, other items – varav övriga poster 25 -25 4 -53 -90 -33
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -4 -4 -11 -12 -15 -14
Income tax paid Betald skatt -21 -3 -32 -7 -67 -92
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -251 -210 -530 -333 -535 -732
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-183 6 52 147 32 -63
Acquisitions/divestments of subsidiaries Förvärv/avyttring av verksamheter 2 -7 -7
Changes in intangible assets
Förändringar i immateriella anläggningstillgångar
-1 0 -1 0 -1 -2
Changes in tangible assets
Förändringar i materiella anläggningstillgångar
-22 -6 -42 -15 -24 -51
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 0 0 0 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -204 0 2 132 7 -123
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) 116 -11 22 -119 -121 20
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -88 -11 24 13 -114 -103
Translation differences in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 -3 2 -3 2 7
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -88 -14 26 10 -112 -96

1) In the cash flow from financing activities for January-September 2022 SEK -156 M relates to dividend paid for 2021.