Condensed parent company income statement

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 30 21 90 65 104 129
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -10 -43 -33 -44 -54
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 0 0 0 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 16 11 47 32 60 75
Financial items Finansiella poster 7 1 263 97 98 264
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 23 12 310 129 158 339
Appropriations Bokslutsdispositioner 124 124
Profit/loss before tax Resultat före skatt 23 12 310 129 282 463
Tax Skatt -4 -2 -11 -6 -38 -43
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 19 10 299 123 244 420

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2022
Sep 30
2021
Sep 30
2021
Dec 31
(MSEK) 2022
30 sep
2021
30 sep
2021
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 3 5 5
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 868 900 880
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 871 905 885
Current receivables Kortfristiga fordringar 249 96 353
Cash and equivalents Likvida medel 72 171 38
Total current assets Summa omsättningstillgångar 321 267 391
Total assets Summa tillgångar 1,192 1,172 1,276
Equity Eget kapital 1,102 838 959
Non-current liabilities Långfristiga skulder 39 210 226
Current liabilities Kortfristiga skulder 51 124 91
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,192 1,172 1,276