Kommentarer till rapporten

Tredje kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade under perioden med 10 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 1 514 MSEK (1 375). Ökningen förklaras av positiva pris- och mixeffekter om 19 procent, förvärv om 4 procent och positiva valutaeffekter om 3 procent som motverkas av negativ organisk tonnagetillväxt om -15 procent samt avyttring om -1 procent. Det rådande omvärldsläget, höga lager hos kunder och förändrad pristrend bidrog till att efterfrågan var fortsatt återhållsam under tredje kvartalet. Den positiva priseffekten beror på jämförelsevis högre stålpriser.

Minskad volym och höga kostnader för inkommande material bidrog till att bruttoresultatet minskade till 173 MSEK (316) vilket ger en bruttomarginal på 11,5 procent (23,0). Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (219) motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 procent (15,9). Justerat för lagervinster och förluster på -27 MSEK (26) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 67 MSEK (193). Den underliggande rörelsemarginalen uppgick under perioden till 4,4 procent (14,0).

Första nio månaderna

Under de första nio månaderna ökade koncernens nettoomsättning med 39 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 5 403 MSEK (3 878). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen minskade med -2 procent inklusive förvärv och Finland & Baltikum levererade -18 procent mindre. Stigande stålpriser och mixeffekter har påverkat nettoomsättningen positivt med 42 procent. Bruttoresultatet ökade till 958 MSEK (819) med en bruttomarginal på 17,7 procent (21,1).

Rörelseresultatet ökade till 537 MSEK (463) motsvarande en rörelsemarginal på 9,9 procent (11,9). Justerat för lagervinster och -förluster på -1 MSEK (69) ökade det underliggande rörelseresultatet till 538 MSEK (394). Den underliggande rörelsemarginalen uppgick under perioden till 10,0 procent (10,1).

Sanktionerna riktade mot Ryssland, brist på insatsvaror och stigande energikostnader föranledde kraftiga prishöjningar i producentledet under slutet av första kvartalet och andra kvartalet. Den rådande konjunkturavmattningen och höga lagernivåer har lett till kortare leveranstider och ett dämpat pristryck från leverantörsledet. Stålproducenterna anpassar sig till lägre marknadsbehov genom att minska kapacitet och kostnader.

BE Group påverkas även direkt och indirekt av högre drivmedelskostnader och energipriser samt risken för brist på el och gas. BE Group fortsätter följa utvecklingen noga och är beredda att vidta åtgärder där det behövs för att minska de negativa effekterna på verksamheten.

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal
Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal