Nyckeltal – kvartalsöversikt

(SEK M unless otherwise stated) 2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
(MSEK om inget annat anges) 2022
jul-sep
2022
apr-jun
2022
jan-mar
2021
okt-dec
2021
jul-sep
2021
apr-jun
2021
jan-mar
2020
okt-dec
2020
jul-sep
Net sales Nettoomsättning 1 514 2 044 1 845 1 510 1 375 1 403 1 100 875 744
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 173 458 327 283 316 296 207 135 105
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 197 446 322 269 301 275 193 129 114
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 40 313 184 158 219 158 86 18 4
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 67 291 180 135 193 133 68 12 14
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 11,5% 22,4% 17,7% 18,7% 23,0% 21,1% 18,9% 15,5% 14,1%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 13,0% 21,8% 17,5% 17,8% 21,9% 19,6% 17,5% 14,8% 15,3%
Operating margin Rörelsemarginal 2,6% 15,3% 10,0% 10,4% 15,9% 11,3% 7,8% 2,1% 0,5%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 4,4% 14,2% 9,8% 9,0% 14,0% 9,5% 6,1% 1,4% 1,8%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 475 237 159 241 98 75 124 156 281
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 27,4% 14,0% 10,1% 17,0% 7,6% 6,7% 12,6% 17,0% 30,0%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 1 340 1 070 920 856 610 434 376 343 474
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 1 204 996 889 734 523 405 360 409 464
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genom-snittligt) exkl. IFRS 16 1) 2 197 1 977 1 785 1 639 1 467 1 387 1 318 1 272 1 258
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 19,9% 12,2% 12,0% 12,1% 9,5% 7,2% 8,2% 11,7% 15,6%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 6,8% 62,6% 40,9% 38,3% 59,1% 44,9% 25,1% 5,1% 0,5%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 2,05 19,30 11,41 10,00 13,49 9,74 4,88 1,06 -0,32
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 133,30 130,04 120,80 108,84 98,68 84,82 75,55 69,73 70,87
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) -14,14 9,79 8,35 -8,87 0,50 6,24 4,62 11,72 0,06
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Average number of shares (thousands) Genomsnittligt antal aktier (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt 10% 46% 68% 73% 85% 50% -2% -11% -24%
   – of which organic tonnage growth    – varav organisk tonnagetillväxt -15% -14% 4% 4% 21% 28% -3% -1% -16%
   – of which price and mix changes    – varav pris- och mixförändringar 19% 54% 62% 70% 65% 25% 4% -8% -6%
   – of which currency effects    – varav valutaeffekter 3% 2% 2% -1% -1% -3% -3% -2% -2%
   – of which aquisitions     – varav förvärv 4% 4%
   – of which divestments     – varav avyttringar -1%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 656 665 645 627 625 616 613 625 636
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster -27 22 4 23 26 25 18 6 -10
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 68 88 92 79 77 98 88 76 64
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.