Nyckeltal

(SEK M unless otherwise stated) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK om inget annat anges) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1 514 1 375 5 403 3 878 5 388 6 913
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 173 316 958 819 1 102 1 241
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 197 301 965 769 1 038 1 234
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 40 219 537 463 621 695
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 67 193 538 394 529 673
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 11,5% 23,0% 17,7% 21,1% 20,4% 18,0%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 13,0% 21,9% 17,9% 19,8% 19,3% 17,9%
Operating margin Rörelsemarginal 2,6% 15,9% 9,9% 11,9% 11,5% 10,0%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 4,4% 14,0% 10,0% 10,1% 9,8% 9,7%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 475 98 475 98 241 475
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 27,4% 7,6% 27,4% 7,6% 17,0% 27,4%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 1 340 610 1 340 610 856 1 340
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 1 204 523 1 046 441 524 959
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16 1) 2 197 1 467 1 991 1 393 1 457 1 905
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 19,9% 9,5% 14,5% 8,5% 9,7% 13,9%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 6,8% 59,1% 35,4% 43,6% 42,0% 36,0%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 2,05 13,49 32,76 28,10 38,10 42,76
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 133,30 98,68 133,30 98,68 108,84 133,30
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) -14,14 0,50 4,00 11,36 2,49 -4,87
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Average number of shares (thousands) Genomsnittligt antal aktier (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt 10% 85% 39% 39% 47% 45%
   – of which organic tonnage growth    – varav organisk tonnagetillväxt -15% 21% -8% 14% 11% -6%
   – of which price and mix changes    – varav pris- och mixförändringar 19% 65% 42% 27% 38% 48%
   – of which currency effects    – varav valutaeffekter 3% -1% 2% -2% -2% 1%
   – of which aquisitions     – varav förvärv 4% 3% 2%
   – of which divestments     – varav avyttringar -1% 0% 0%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 656 625 651 619 621 653
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster -27 26 -1 69 92 22
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 68 77 248 263 342 327
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.