Segmentsredovisning

Nettoomsättning per affärsområde

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 757 629 2 631 1 881 2 625 3 375
Finland & Baltics Finland & Baltikum 766 753 2 794 2 019 2 790 3 565
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -9 -7 -22 -22 -27 -27
Group Koncernen 1 514 1 375 5 403 3 878 5 388 6 913

Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp

2022 Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2022
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
Rolling 12 months
2022 Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2022
jul-sep
2022
jan-sep
2022
jul-sep
2022
jan-sep
2022
jul-sep
2022
jan-sep
2022
jul-sep
2022
jan-sep
Rullande 12 mån
Long steel products Långa produkter 418 1 382 242 840 0 0 660 2 222 2 808
Flat steel products Platta produkter 235 781 372 1 402 0 0 607 2 183 2 808
Stainless steel Rostfritt stål 80 318 107 396 0 0 187 714 920
Aluminium Aluminium 17 74 34 126 0 0 51 200 257
Other Övrigt 7 76 11 30 -9 -22 9 84 120
Total Totalt 757 2 631 766 2 794 -9 -22 1 514 5 403 6 913
2021 Sweden & Poland Finland & Baltics Parent company & consolidated items Total
2021
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Jul-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
2021 Sverige & Polen Finland & Baltikum Moderbolaget & koncernposter Totalt
2021
jul-sep
2021
jan-sep
2021
jul-sep
2021
jan-sep
2021
jul-sep
2021
jan-sep
2021
jul-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Long steel products Långa produkter 312 932 211 563 0 0 523 1 495 2 081
Flat steel products Platta produkter 196 562 379 1 026 0 0 575 1 588 2 213
Stainless steel Rostfritt stål 82 258 115 293 0 0 197 551 757
Aluminium Aluminium 17 56 37 106 0 0 54 162 219
Other Övrigt 22 73 11 31 -7 -22 26 82 118
Total Totalt 629 1 881 753 2 019 -7 -22 1 375 3 878 5 388

Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden Sverige 735 615 2 571 1 844 2 575 3 302
Finland Finland 699 660 2 511 1 749 2 442 3 204
Other Övrigt 80 100 321 285 371 407
Group Koncernen 1 514 1 375 5 403 3 878 5 388 6 913

Levererat tonnage per segment

(Thousands of thonnes) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(Tusentals ton) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 34 36 120 126 164 158
Finland & Baltics Finland & Baltikum 34 42 129 139 180 170
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 -1 -1 -2 -2 -1
Group Koncernen 68 77 248 263 342 327

Rörelseresultat (EBIT) per segment

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 26 94 232 186 282 328
Finland & Baltics Finland & Baltikum 16 126 315 286 370 399
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -2 -1 -10 -9 -31 -32
Group Koncernen 40 219 537 463 621 695

Rörelsemarginal per segment

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3,4% 14,9% 8,8% 9,9% 10,7% 9,7%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 2,2% 16,6% 11,3% 14,1% 13,2% 11,2%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 2,6% 15,9% 9,9% 11,9% 11,5% 10,1%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 41 77 223 141 221 303
Finland & Baltics Finland & Baltikum 29 117 326 262 339 403
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter -3 -1 -11 -9 -31 -33
Group Koncernen 67 193 538 394 529 673

Underliggande rörelsemarginal per segment 2)

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 5,5% 12,1% 8,5% 7,5% 8,4% 9,0%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 3,7% 15,5% 11,7% 13,0% 12,1% 11,3%
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter neg neg neg neg neg neg
Group Koncernen 4,4% 14,0% 10,0% 10,1% 9,8% 9,7%

Avskrivningar per segment

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3 4 9 12 16 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 2 2 7 8 11 10
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 23 23 68 69 91 90
Group Koncernen 28 29 84 89 118 113

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment

(SEK M) 2022
Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2022
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2021
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2022
jul-sep
2021
jul-sep
2022
jan-sep
2021
jan-sep
2021
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 1 4 4 8 12 8
Finland & Baltics Finland & Baltikum 21 3 38 5 11 44
Parent Company & consolidated items Moderbolaget & koncernposter 0 0 0 3 3 0
Group Koncernen 22 7 42 16 26 52

1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.