Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2023
Jul-Sep
2022
Jul-Sep
2023
Jan-Sep
2022
Jan-Sep
2022
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat -42 40 -15 537 418 -134
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
46 53 59 88 173 144
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 30 28 91 84 115 122
– of which, other items – varav övriga poster 16 25 -32 4 58 22
Interest received Erhållen ränta 2 2 5 4 6 7
Interest paid Betald ränta -9 -6 -25 -15 -23 -33
Income tax paid Betald skatt 9 -21 -36 -32 -53 -57
Change in working capital 1) Förändring av rörelsekapital 1) -23 -251 353 -530 -317 566
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-17 -183 341 52 204 493
Acquisitions/divestments of subsidiaries Förvärv/avyttring av verksamheter 0 2 0 -7 -7 0
Changes in intangible assets
Förändringar i immateriella anläggningstillgångar
0 -1 0 -1 -1 0
Changes in tangible assets
Förändringar i materiella anläggningstillgångar
-10 -22 -82 -42 -48 -88
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 0 0 0 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -27 -204 259 2 148 405
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -147 116 -296 22 -155 -473
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -174 -88 -37 24 -7 -68
Translation differences in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 0 1 2 3 2
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -174 -88 -36 26 -4 -66

1) The cash flow for January – September 2023 contains the total decided dividend of SEK -156 M to be paid for the financial year 2022, of which SEK -78 M was paid in April and SEK -78 M will be paid in October 2023.