Fortsatt förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 095 MSEK (953), exklusive verksamheter under omstrukturering med 20%.
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 9 MSEK (-7).
 • Rörelseresultatet ökade till 5 MSEK (4), inklusive jämförelsestörande poster om -10 MSEK (-).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (-2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  10 MSEK (3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,20).

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 12% till 4 348 MSEK (3 870), exklusive verksamheter under omstrukturering med 17%.
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 82 MSEK (33).
 • Rörelseresultatet ökade till 57 MSEK (16). Jämförelsestörande poster uppgick till -52 MSEK (-45).
 • Resultat efter skatt ökade till 24 MSEK (-20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  95 MSEK (78).
 • Resultat per aktie ökade till 1,87 kr (-1,56).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Results overview 2017
Oct-Dec
2016
Oct-Dec
Change 2017
Jan-Dec
2016
Jan-Dec
Change
Resultatöversikt 2017
okt-dec
2016
okt-dec
Förändring 2017
jan-dec
2016
jan-dec
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 89 85 4 363 374 -11
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 095 953 142 4 348 3 870 478
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
9 -7 16 82 33 49
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 5 4 1 57 16 41
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK -5 -2 -3 24 -20 44
Earnings per share, SEK1) Resultat per aktie, SEK1) -0,40 -0,20 -0,20 1,87 -1,56 3,43
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
10 3 7 95 78 17

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.