Starkare resultat och kassaflöde under fjärde kvartalet, styrelsen föreslår
utdelning på 1,75 kr per aktie för 2018

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 1 154 MSEK (1 095).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 17 MSEK (9).
 • Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (5), inklusive jämförelsestörande poster om 4 MSEK (-10).
 • Resultat efter skatt ökade till 11 MSEK (-5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  80 MSEK (10).
 • Resultat per aktie ökade till 0,83 kr (-0,40).

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 4 803 MSEK (4 348).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 117 MSEK (82).
 • Rörelseresultatet ökade till 132 MSEK (57). Jämförelsestörande poster uppgick till -12 MSEK (-52).
 • Resultat efter skatt ökade till 80 MSEK (24).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 86 MSEK (95).
 • Resultat per aktie ökade till 6,13 kr (1,87).
 • Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie (-) för räkenskapsåret 2018.
Results overview 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
Change 2018
Jan-Dec
2017
Jan-Dec
Change
Resultatöversikt 2018
okt-dec
2017
okt-dec
Förändring 2018
jan-dec
2017
jan-dec
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 93 89 4 377 363 14
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 154 1 095 59 4 803 4 348 455
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
17 9 8 117 82 35
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 22 5 17 132 57 75
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 11 -5 16 80 24 56
Earnings per share, SEK1) Resultat per aktie, SEK1) 0,83 -0,40 1,23 6,13 1,87 4,26
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
80 10 70 86 95 -9

 

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.