Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2018
Dec 31
2017
Dec 31
(MSEK) Not 2018
31 dec
2017
31 dec
Goodwill Goodwill 563 552
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 11
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 111 115
Investment in joint venture Andelar i joint venture 113 117
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 33 56
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 826 851
Inventories Varulager 651 599
Accounts receivable Kundfordringar 470 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 63 35
Cash and equivalents Likvida medel 108 61
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,292 1,184
Total assets Summa tillgångar 3 2,118 2,035
Equity Eget kapital 892 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 543 519
Provisions Avsättningar 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 44 43
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 587 562
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 20
Accounts payable Leverantörsskulder 468 479
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 145 152
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 21 20
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 639 671
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,118 2,035