Condensed consolidated cash-flow statement

 

(SEK M) 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
2018
Full-year
2017
Full-year
(MSEK) 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
helår
2017
helår
Operating result Rörelseresultat 22 5 132 57
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
-2 6 42 63
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 10 2 38 74 
– of which, other items – varav övriga poster -12 4 4 -11 
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -4 -5 -13 -21
Income tax paid Betald skatt 0 -1 -16 -19
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 64 5 -59 15
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
80 10 86 95
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
-1 0 -2 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-7 -11 -32 -22
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 2 2 27
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
-2 0 0 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 70 1 54 100
Cash flow from financing activities Kassaflöde finansieringsverksamheten -19 -76 -10 -69
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 51 -75 44 31
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 0 3 3 3
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 51 -72 47 34