Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
2018
Full-year
2017
Full-year
(MSEK) Not 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
helår
2017
helår
Net sales Nettoomsättning 1,154 1,095 4,803 4,348
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,002 -943 -4,134 -3,729
Gross profit Bruttoresultat 152 152 669 619
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -98 -102 -402 -395
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -36 -33 -125 -123
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 3 -13 -14 -55
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 1 4 11
Operating profit/loss Rörelseresultat   22 5 132 57
Financial items Finansiella poster -5 -6 -16 -23
Profit/loss before tax Resultat före skatt   17 -1 116 34
Tax Skatt -6 -4 -36 -10
Profit/loss for the period Periodens resultat   11 -5 80 24
Earnings per share1) Resultat per aktie1) 0.83 -0.40 6.13 1.87
Earnings per share before and after dilution1)
Resultat per aktie före och efter utspädning1)
0.83 -0.40 6.13 1.87

 

1) Refers to the average number shares.

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
2018
Full-year
2017
Full-year
(MSEK) 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
helår
2017
helår
Profit/loss for the period Periodens resultat 11 -5 80 24
Other comprehensive income Övrigt totalresultat  
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  
Translation differences Omräkningsdifferenser -4 16 21 16
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 3 -13 -15 -12
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 3 4 3
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -1 6 10 7
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 10 1 90 31