Condensed parent company income statement

(SEK M) 2018
Oct-Dec
2017
Oct-Dec
2018
Full-year
2017
Full-year
(MSEK) 2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
helår
2017
helår
Net sales Nettoomsättning 29 56 108 92
Administrative expenses Administrationskostnader -17 -13 -58 -54
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader -1 0 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 11 43 50 38
Financial items Finansiella poster -5 -51 2 -22
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 6 -8 52 16
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 -16 33 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 39 -24 85 0
Tax Skatt -10 -3 -16 -1
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 29 -27 69 -1

 

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2018
Dec 31
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
31 dec
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 997 1,016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 999 1,024
Current receivables Kortfristiga fordringar 200 213
Cash and equivalents Likvida medel 71 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 271 257
Total assets Summa tillgångar 1,270 1,281
Equity Eget kapital 626 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 531 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 113 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,270 1,281