Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 15% till 984 MSEK (1 154)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (17)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (22)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (11)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  85 MSEK (80)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,57 kr (0,83)

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 9% till 4 359 MSEK (4 803)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 94 MSEK (117)
 • Rörelseresultatet uppgick till 88 MSEK (132)
 • Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (80)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 200 MSEK (86)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 kr (6,13)
 • Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie (1,75) för räkenskapsåret 2019
Results overview 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
Change 2019
Jan-Dec
2018
Jan-Dec
Change
Resultatöversikt 2019
okt-dec
2018
okt-dec
Förändring 2019
jan-dec
2018
jan-dec
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 77 93 -16 340 377 -37
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 984 1 154 -170 4 359 4 803 -444
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
9 17 -8 94 117 -23
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 8 22 -14 88 132 -44
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 7 11 -4 50 80 -30
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 0,57 0,83 -0,26 3,87 6,13 -2,26
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
85 80 5 200 86 114

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.