Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Operating result Rörelseresultat 8 22 88 132
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 1 -1 6 -27
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster -4 12
Group Koncernen 9 17 94 117

Rörelsekapital

(SEK M) 2019
Dec 31
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
31 dec
2018
31 dec
Inventories Varulager 642 651
Accounts receivable Kundfordringar 387 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 57 63
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -398 -468
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -139 -145
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 549 572
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Dec 31
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
31 dec
2018
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 985 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 98 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -168 -108
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 373 440
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(SEK M) 2019
Dec 31
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
31 dec
2018
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 927 892
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 985 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 98 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 1 468 1 440
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.