Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Operating result Rörelseresultat 8 22 88 132
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
33 -2 106 42
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 27 10 113 38
– of which, other items – varav övriga poster 6 -12 -7 4
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -6 -4 -23 -13
Income tax paid Betald skatt 4 0 -2 -16
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 46 64 31 -59
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
85 80 200 86
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 -1 0 -2
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-16 -7 -25 -32
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 1 2
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
-2 -13 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 69 70 163 54
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -18 -19 -104 -10
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 51 51 59 44
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel -1 0 1 3
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 50 51 60 47
1) In the cash flow from financing activities for Full-year 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.

The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).