Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2019
Okt-Dec
2018
Okt-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) Not 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Net sales Nettoomsättning 984 1,154 4,359 4,803
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -846 -1,002 -3,754 -4,134
Gross profit Bruttoresultat 138 152 605 669
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -98 -98 -389 -402
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -34 -36 -128 -125
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 2 3 -3 -14
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 0 1 3 4
Operating profit/loss Rörelseresultat 8 22 88 132
Financial items Finansiella poster 5 -5 -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt 13 17 72 116
Tax Skatt -6 -6 -22 -36
Profit/loss for the period Periodens resultat 7 11 50 80
Earnings per share Resultat per aktie 0.57 0.83 3.87 6.13
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
0.57 0.83 3.87 6.13

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Profit/loss for the period Periodens resultat 7 11 50 80
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser -17 -4 31 21
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 3 -36 -15
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 0 8 4
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -17 -1 3 10
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -10 10 53 90
The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).