Condensed parent company income statement

(SEK M) 2019
Oct-Dec
2018
Oct-Dec
2019
Full-year
2018
Full-year
(MSEK) 2019
okt-dec
2018
okt-dec
2019
helår
2018
helår
Net sales Nettoomsättning 15 29 97 108
Administrative expenses Administrationskostnader -13 -17 -53 -58
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 -1 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 2 11 44 50
Financial items Finansiella poster 7 -5 -3 2
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 9 6 41 52
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 7 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 9 39 48 85
Tax Skatt -4 -10 -10 -16
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 5 29 38 69

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2019
Dec 31
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
31 dec
2018
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 914 997
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 915 999
Current receivables Kortfristiga fordringar 252 200
Cash and equivalents Likvida medel 145 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 397 271
Total assets Summa tillgångar 1,312 1,270
Equity Eget kapital 642 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder 536 531
Current liabilities Kortfristiga skulder 134 113
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,312 1,270