Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 11% till 875 MSEK (984)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 12 MSEK (9)
 • Rörelseresultatet ökade till 18 MSEK (8)
 • Resultat efter skatt ökade till 13 MSEK (7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  152 MSEK (85)
 • Resultat per aktie ökade till 1,06 kr (0,57)

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 16% till 3 672 MSEK (4 359)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 96 MSEK (94)
 • Perioden belastades med jämförelsestörande poster om -40 MSEK (-) relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige och Baltikum
 • Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (88)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (50)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 341 MSEK (200)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (3,87)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020
Results overview 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
Change 2020
Jan-Dec
2019
Jan-Dec
Change
Resultatöversikt 2020
oct-dec
2019
okt-dec
Förändring 2020
jan-dec
2019
jan-dec
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 76 77 -1 307 340 -33
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 875 984 -109 3 672 4 359 -687
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
12 9 3 96 94 2
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 18 8 10 39 88 -49
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 13 7 6 4 50 -46
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 1,06 0,57 0,49 0,33 3,87 -3,54
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
152 85 67 341 200 141

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.