Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Operating result Rörelseresultat 18 8 39 88
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
22 33 134 106
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 29 27 115 113
– of which, other items – varav övriga poster -7 6 19 -7
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -5 -6 -21 -23
Income tax paid Betald skatt 0 4 -10 -2
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 117 46 199 31
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
152 85 341 200
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-5 -16 -21 -25
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 0 1
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 -13
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 147 69 320 163
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -79 -18 -318 -104
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 68 51 2 59
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel -4 -1 -4 1
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 64 50 -2 60
1) In the cash flow from financing activities for the full-year 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.