Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) Not 2020
oct-dec
2019
oct-dec
2020
helår
2019
helår
Net sales Nettoomsättning 875 984 3,672 4,359
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -740 -846 -3,124 -3,754
Gross profit Bruttoresultat 135 138 548 605
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -96 -98 -371 -389
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -27 -34 -110 -128
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 4 2 -35 -3
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 2 0 7 3
Operating profit/loss Rörelseresultat   18 8 39 88
Financial items Finansiella poster 1 5 -28 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt   19 13 11 72
Tax Skatt -6 -6 -7 -22
Profit/loss for the period Periodens resultat   13 7 4 50
Earnings per share Resultat per aktie 1.06 0.57 0.33 3.87
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
1.06 0.57 0.33 3.87

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Profit/loss for the period Periodens resultat 13 7 4 50
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser -28 -17 -21 31
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 0 0 -36
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 0 0 8
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat -28 -17 -21 3
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat -15 -10 -17 53