Condensed parent company income statement

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Net sales Nettoomsättning 7 15 79 97
Administrative expenses Administrationskostnader -10 -13 -42 -53
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 15 0 16 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 12 2 53 44
Financial items Finansiella poster 15 7 37 -3
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 27 9 90 41
Appropriations Bokslutsdispositioner -15 -15 7
Profit/loss before tax Resultat före skatt 12 9 75 48
Tax Skatt 3 -4 -2 -10
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 15 5 73 38

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 dec
2019
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 2 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 906 914
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 909 915
Current receivables Kortfristiga fordringar 108 252
Cash and equivalents Likvida medel 152 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 260 397
Total assets Summa tillgångar 1,169 1,312
Equity Eget kapital 715 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder 305 536
Current liabilities Kortfristiga skulder 149 134
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,169 1,312