Moderbolaget & koncernposter

Under Moderbolaget & koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering. För vidare information se årsredovisning 2019.

Effekterna avseende IFRS 16 har rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på de två affärsområdena.

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick det fjärde kvartalets omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 7 MSEK (15). Dessa koncerninterna tjänster omfattar främst licensavgift avseende dotterbolagens användande av varumärket BE Group samt centrala kostnader för IT, ekonomi och inköp etc. Dessa kostnader fördelas och faktureras ut till samtliga dotterbolag i koncernen. I resultatuppföljningen av affärsområdena har dessa koncerngemensamma kostnader eliminerats med undantag av tjänster avseende IT och affärssystem som sedan första kvartalet 2020 är inkluderade i resultatuppföljningen av affärsområdena. Jämförelsesiffror har räknats om. Utav moderbolagets totala kostnader om 10 MSEK (13) vidarefakturerades 4 MSEK (7). Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (2) i kvartalet. För helåret uppgick omsättningen till 79 MSEK (97) och rörelseresultatet till 53 MSEK (44).

Finansnettot för kvartalet uppgick till 15 MSEK (7). Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (9) och resultat efter skatt uppgick till 15 MSEK (5). Moderbolagets likvida medel ökade till 152 MSEK (145) vid periodens slut.

Finansnettot under året uppgick till 37 MSEK (-3). Resultat före skatt uppgick till 75 MSEK (48) och resultat efter skatt uppgick till 73 MSEK (38). Investeringarna i moderbolaget uppgick till 2 MSEK (0).

Koncernen

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick under det fjärde kvartalet till 1 MSEK (5), varav räntenettot uppgick till -4 (-6). Under kvartalet uppgick räntekostnader relaterat till leasing enligt IFRS 16 till -2 MSEK (-3). För helåret uppgick finansnetto till -28 MSEK (-16) och räntenetto till -18 (-22) varav -11 MSEK (-11) är relaterat till leasing enligt IFRS 16.

Skatten för det fjärde kvartalet uppgick till -6 MSEK (-6). Resultatet efter skatt uppgick till 13 MSEK (7) och till 4 MSEK (50) för helåret inklusive jämförelsestörande poster om -40 MSEK (-).

Kassaflöde

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 343 MSEK (549) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen för det fjärde kvartalet var 11,7 procent (14,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 152 MSEK (85) under kvartalet, varav 22 MSEK (20) avser IFRS 16, och till 341 MSEK (200) för helåret varav 89 MSEK (78) avser IFRS 16. Dessutom är cirka 30 MSEK relaterat till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 MSEK (-16) för det fjärde kvartalet och till -21 MSEK (-37) för helåret. Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 147 MSEK (69) under fjärde kvartalet och till 320 MSEK (163) för helåret.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel, inklusive checkräkningskredit, uppgick vid periodens slut till 316 MSEK (318) och koncernens räntebärande nettoskuld exkl. IFRS 16 till 156 MSEK (373). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 905 MSEK (922) och nettoskuldsättningsgraden till 17 procent (40).

Organisation, struktur och medarbetare

Antalet anställda minskade till 618 jämfört med 639 vid samma tidpunkt föregående år. Medelantalet anställda uppgick under året till 633 (652).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten i MSEK

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).

Siffrorna för 2019 och 2020 inkluderar effekterna av IFRS 16.