Övriga upplysningar

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Årsstämma 2021

BE Groups årsstämma hålls den 20 april 2021 kl. 16.00 i Malmö. Mer information kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Utdelning

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn tagen till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

BE Group är genom sin verksamhet utsatt för globala makroekonomiska faktorer, konkurrenssituation, strukturförändringar på marknaden och konjunkturen samt finansiella risker såsom valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. I årsredovisningen för 2019, som avlämnades i april 2020, beskrivs koncernens riskexponering. För risker med anledning av effekterna av Covid-19, se nedan.

Risker avseende Covid-19 och vidtagna åtgärder

BE Group har även under fjärde kvartalet fortsatt sett en negativ påverkan på affärerna på grund av Covid-19, dock har en viss återhämtning skett i slutet på året. Ett antal åtgärder har implementerats på kort sikt i koncernen för att motverka effekterna, såsom statliga stöd, omförhandlade avtal och ökad kontroll på rörelsekapital och kostnader. BE Group tittar även på eventuella andra besparingsåtgärder.

Det är i dagsläget inte möjligt att fullt ut kvantifiera den påverkan som Covid-19 kommer att få för bolaget. BE Group följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att minska de negativa effekterna på verksamheten. Bolaget agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regeringar och myndigheter på respektive marknad och med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas. Statliga bidrag som gäller kostnader redovisas i resultaträkningen. I perioden har erhållna bidrag redovisats som kostnadsreduceringar.

För en beskrivning av koncernens övriga redovisningsprinciper och definitioner av vissa begrepp hänvisas till årsredovisningen för 2019. Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer. I övrigt har de nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med räkenskapsåret 2020 inte haft någon större effekt på den finansiella rapporteringen.