Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 20% till 1 177 MSEK (1 472)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till -17 MSEK (-50)
 • Rörelseresultatet uppgick till -37 MSEK (-119) inklusive lagerförluster om -20 MSEK (-69)
 • Resultat efter skatt uppgick till -34 MSEK (-101)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 150 MSEK (152)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,58 kr (-7,79)

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 23% till 5 328 MSEK (6 875)
 • Underliggande rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (488)
 • Rörelseresultatet uppgick till -52 MSEK (418), inklusive lagerförluster om -76 MSEK (-70) och jämförelsestörande poster om -6 MSEK (-)
 • Resultat efter skatt uppgick till -60 MSEK (324)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 491 MSEK (204)
 • Resultat per aktie uppgick till -4,59 kr (24,96)
 • Nytt finansieringsavtal tecknades med en kreditfacilitet om 775 MSEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023

”Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 150 MSEK (152) och för helåret ökade det till 491 MSEK (204). Lägre materialpriser och pressat marknadsläge, framförallt inom byggsektorn, gjorde att nettoomsättningen sjönk 20%.”

Peter Andersson, VD och koncernchef

Results overview 2023
Oct-Dec
2022
Oct-Dec
Change 2023
Jan-Dec
2022
Jan-Dec
Change
Resultatöversikt 2023
okt-dec
2022
okt-dec
Förändring 2023
jan-dec
2022
jan-dec
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 67 72 -5 285 320 -35
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 177 1 472 -295 5 328 6 875 -1 547
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
-17 -50 33 30 488 -458
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK -37 -119 82 -52 418 -470
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK -34 -101 67 -60 324 -384
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK -2,58 -7,79 5,21 -4,59 24,96 -29,55
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
150 152 -2 491 204 287

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2023 omsatte koncernen 5,3 miljarder kr. BE Group har cirka 680 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.