Balance Sheet – Parent Company

Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2019 2018
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Capitalized expenditure for development work and similar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13 13 1 1
1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar
Equipment, tools, fixtures and fittings Inventarier, verktyg och installationer 14 14 0 1
0 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participations in Group companies Andelar i koncernbolag 16 16 868 872
Interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 28 98
896 970
Deferred tax receivable Uppskjuten skattefordran 25 25 18 27
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 915 999
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Current interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 194 81
Receivables from Group companies Fordringar hos koncernbolag 50 112
Tax receivables Skattefordringar 3 2
Other receivables Övriga fordringar 4 4
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 1 1
252 200
Cash and equivalents Kassa och bank 145 71
145 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 397 271
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 1,312 1,270
Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2019 2018
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 260 260
Statutory reserve Reservfond 31 31
291 291
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 240 240
Profit brought forward Balanserad vinst 73 26
Profit/loss for the year Årets resultat 38 69
351 335
Total equity Summa eget kapital 642 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 536 531
Provisions Avsättningar 0 0
536 531
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 31 31
Current interest-bearing liabilities to Group companies Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 108 70
Accounts payable Leverantörsskulder 1 2
Liabilities to Group companies Skulder till koncernbolag 16 28
Other liabilities Övriga skulder 2 5
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 7 8
Provisions Avsättningar 0
134 113
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,312 1,270