Note 15 – Tangible assets

Buildings and land Plant and machinery Equipment, tools, fixtures and fittings New constructioning progress and advance payments for tangible assets Total
Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar Totalt
Koncern 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 21 94 507 522 159 158 14 1 701 775
Nyanskaffningar 0 24 5 5 3 4 14 33 22
Avyttringar och utrangeringar -2 -76 -15 -32 -6 -3 -23 -111
Omklassificeringar 7 1 3 -14 -1 -4
Årets valutakursdifferenser 0 3 14 11 1 1 0 15 15
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 19 21 537 507 162 159 4 14 722 701
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -17 -25 -415 -403 -148 -144 -580 -572
Avyttringar och utrangeringar 1 10 13 24 4 3 18 37
Omklassificeringar -2 -2
Årets avskrivning enligt plan -1 -2 -24 -25 -4 -6 -29 -33
Årets valutakursdifferenser -12 -11 -1 -1 -13 -12
Summa ackumulerade avskrivningar -17 -17 -440 -415 -149 -148 -606 -580
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -41 -2 -2 -4 -4 -6 -47
Årets avyttringar och utrangeringar 42 1 1 42
Årets nedskrivningar
Årets valutakursdifferenser -1 0 0 0 0 -1
Summa ackumulerade nedskrivningar -2 -2 -3 -4 -5 -6
Redovisat värde vid periodens slut 2 4 95 90 10 7 4 14 111 115
Finansiell leasing
Koncern
Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 1 2 17 10 0 1 18 13

Future minimum lease payments attributable to financial lease agreements maturing for payment as follows:

Koncern
Inom ett år 1 2 5 4 6 6
Mellan ett och fem år 1 11 6 11 7
Senare än fem år 2 2
Summa framtida minimileaseavgifter 1 3 18 10 19 13
Belopp som representerar ränta 0 -1 -1 -1 -1
Summa redovisat värde av leasingskuld 1 3 17 9 18 12

 

At the end of 2018 the carrying amount of leased assets was SEK 18 M. Variable fees included in the result of SEK 0 M.

See Note 31, Financial risk management and Note 33, Key estimates and assessments, for additional disclosures and assessments concerning lease liabilities.