Affärsområde
Finland & Baltikum

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna.

Fjärde kvartalet

I jämförelse med det fjärde kvartalet föregående år var nettoomsättningen 12 procent lägre och uppgick till 436 MSEK (496). Den lägre omsättningen förklaras av negativa pris- och mixeffekter på 9 procent och negativa valutaeffekter om 3 procent. Tonnaget var oförändrat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 17 MSEK (5) trots den lägre volymen. Justerat för lagervinster på 6 MSEK (1) förbättrades det underliggande rörelseresultatet till 11 MSEK (4).

Den finska verksamheten levererade ett förbättrat underliggande rörelseresultat, trots en lägre omsättning. Lägre stålpriser och något lägre tonnage kompenseras av ökad bruttomarginal genom förbättrad kund- och produktmix samt fortsatt ökad effektivitet i produktionsverksamheten. Den baltiska verksamheten levererade ett förbättrat underliggande rörelseresultat till följd av ökad volym och omsättning.

Helåret 2020

Nettoomsättningen minskade med 12 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 896 MSEK (2 157). Den lägre omsättningen förklaras av att tonnaget minskade med 6 procent samtidigt som stålpriserna var lägre. Rörelseresultatet förbättrades till 63 MSEK (53) och belastades med jämförelsestörande poster om -5 MSEK (-) till följd av omstrukturering av den baltiska verksamheten som kommunicerades under andra kvartalet. Justerat för de jämförelsestörande posterna samt lagervinster och -förluster på -6 MSEK (0) ökade det underliggande rörelseresultatet till 74 MSEK (52) vilket till största delen är hänförligt till ökad bruttomarginal och förbättrad effektivitet i produktionsverksamheten i Finland.

Affärsområde Finland & Baltikum omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal