Nyckeltal – kvartalsöversikt

(SEK M unless otherwise stated) 2020
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
(MSEK om inget annat anges) 2020
okt-dec
2020
jul-sep
2020
apr-jun
2020
jan-mar
2019
okt-dec
2019
jul-sep
2019
apr-jun
2019
jan-mar
2018
okt-dec
Net sales Nettoomsättning 875 744 935 1 118 984 977 1 193 1 205 1 154
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 135 105 138 170 138 137 164 166 152
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 129 114 140 180 138 136 163 172 151
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 18 4 21 -4 8 14 32 34 22
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 12 14 28 42 9 13 32 40 17
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 15,5% 14,1% 14,7% 15,2% 14,0% 14,0% 13,8% 13,8% 13,2%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 14,8% 15,3% 14,9% 16,1% 14,1% 13,9% 13,7% 14,2% 13,1%
Operating margin Rörelsemarginal 2,1% 0,5% 2,2% -0,4% 0,8% 1,5% 2,7% 2,8% 1,9%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 1,4% 1,8% 3,0% 3,8% 0,9% 1,4% 2,6% 3,3% 1,4%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 156 281 254 322 373 431 402 418 440
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16 1) 17% 30% 27% 34% 40% 46% 44% 45% 49%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 343 474 455 520 549 608 553 568 572
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 409 464 487 534 578 580 560 570 594
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genom-snittligt) exkl. IFRS 16 1) 1 272 1 258 1 258 1 389 1 463 1 477 1 481 1 459 1 446
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 11,7% 15,6% 13,0% 11,9% 14,7% 14,8% 11,7% 11,8% 12,9%
Return Avkastning
Return on capital employed excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 1) 5,1% 0,5% 5,8% -1,2% 1,5% 4,0% 8,2% 9,2% 6,0%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) 1,06 -0,32 1,34 -1,75 0,57 0,30 1,44 1,56 0,83
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,06 -0,32 1,34 -1,75 0,57 0,30 1,44 1,56 0,83
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 69,73 70,87 70,92 72,19 71,05 71,80 71,00 71,03 68,67
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 11,72 0,06 7,32 7,18 6,50 -1,03 5,11 4,79 6,13
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Number of shares (thousands) before
and after dilution
Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt -11% -24% -22% -7% -15% -12% -9% -2% 5%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt -1% -16% -17% -5% -17% -11% -9% -2% 3%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar -8% -6% -5% -3% 1% -2% -1% -2% -1%
– of which currency effects – varav valutaeffekter -2% -2% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 625 636 637 637 644 646 652 664 666
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 6 -10 -2 -11 -1 1 0 -6 1
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 76 64 77 90 77 75 92 96 93
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).