Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2020
Oct-Dec
2019
Oct-Dec
2020
Full-year
2019
Full-year
(MSEK) 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
helår
2019
helår
Operating result Rörelseresultat 18 8 39 88
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -6 1 17 6
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 40
Group Koncernen 12 9 96 94

Rörelsekapital

(SEK M) 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 dec
2019
31 dec
Inventories Varulager 501 642
Accounts receivable Kundfordringar 376 387
Other receivables Övriga rörelsefordringar 42 57
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -414 -398
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -162 -139
Rounding Avrundning
Group Koncernen 343 549
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

(SEK M) 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 dec
2019
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 778 985
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 85 98
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541 -541
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -166 -168
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 156 373
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16

(SEK M) 2020
Dec 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 dec
2019
31 dec
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 912 927
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 778 985
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 85 98
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541 -541
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 1 234 1 468
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.