Kommentarer till rapporten

Fjärde kvartalet

Koncernens nettoomsättning minskade under perioden med 11 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 875 MSEK (984). Nedgången förklaras av pris- och mixeffekter på 8 procent, negativa valutaeffekter om 2 procent samt något lägre tonnage. Volymen minskade kraftigt under andra och tredje kvartalet såväl inom tillverknings- och byggindustrin, främst till följd av Covid-19. Under fjärde kvartalet återhämtade sig marknaden, framförallt inom tillverkningsindustrin, och kvartalet avslutades starkt.

Bruttoresultatet uppgick till 135 MSEK (138) med en starkare bruttomarginal jämfört med föregående år på 15,5 procent (14,0). Rörelseresultatet ökade till 18 MSEK (8) motsvarande en rörelsemarginal på 2,1 procent (0,8). Justerat för lagervinster och -förluster på 6 MSEK (-1) ökade därmed det underliggande rörelseresultatet till 12 MSEK (9). Den underliggande rörelsemarginalen ökade under perioden till 1,4 procent (0,9).

Helåret 2020

Under året minskade koncernens nettoomsättning med 16 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 3 672 MSEK (4 359). Tonnaget inom affärsområde Sverige & Polen minskade med 14 procent jämfört med föregående år medan Finland & Baltikum levererade 5 procent mindre. Nettoomsättningen har påverkats negativt av pris- och mixeffekter om 5 procent samt valutaeffekter om 1 procent. Perioden har dessutom belastats av lagerförluster på -17 MSEK (-6).

Bruttoresultatet uppgick till 548 MSEK (605) med en bruttomarginal på 14,9 procent (13,9). Justerat för lagervinster och -förluster ökade bruttomarginalen till 15,3 procent (14,0).

Rörelseresultatet uppgick till 39 MSEK (88) motsvarande en rörelsemarginal på 1,1 procent (2,0). Försäljnings- och administrationskostnaderna var 36 MSEK eller 7 procent lägre än föregående år. Justerat för lagervinster och lagerförluster på -17 MSEK (-6) och jämförelsestörande poster om -40 MSEK (-) ökade det underliggande rörelseresultatet till 96 MSEK (94). Den underliggande rörelsemarginalen ökade till 2,6 procent (2,1).

Covid-19 sammanfattning

Den pågående pandemins fulla omfattning och varaktighet är ännu inte känd vilket innebär att det, som tidigare rapporterats, fortfarande inte fullt ut går att kvantifiera dess framtida påverkan på BE Group. Den osäkra marknadssituationen har lett till att BE Group vidtagit flera åtgärder för att parera effekterna av Covid-19. Detta har framförallt berört verksamheten i Sverige och bolaget har tagit del av statliga stöd såsom till exempel införande av korttidspermitteringar. Statliga stöd kopplat till Covid-19 har bidragit med cirka 3 MSEK i fjärde kvartalet och cirka 10 MSEK under räkenskapsåret. Dessa bidrag redovisas som en kostnadsreduktion av de poster som bidragen avser. Som en säkerhetsåtgärd har bolaget under året även ansökt om och beviljats anstånd med inbetalning av skatter och avgifter på cirka 30 MSEK. Alla bolag i koncernen har stort fokus på kostnadskontroll, besparingar och effektiviseringar och rapporterar utvecklingen veckovis till koncernledningen.

Nettoomsättningen har framförallt under andra och tredje kvartalet påverkats negativt till följd av Covid-19, men en viss återhämtning skedde under det fjärde kvartalet.

BE Group följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder där det behövs för att minska de negativa effekterna på verksamheten. Bolaget agerar i enlighet med beslut och rekommendationer från regeringar och myndigheter på respektive marknad och med medarbetarnas hälsa och välmående som högsta prioritet.

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).

Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal