”Vi ser nu en gradvis marknadsåterhämtning i kombination med stigande materialpriser”

VDs kommentar

Den svagare efterfrågan som präglat hela året fortsatte under sista kvartalet och nettoomsättningen sjönk med 11%. Under de senaste månaderna har vi dock förhoppningsvis sett ett trendbrott och i december hade vi för första gången under året en nettoförsäljning som är bättre än föregående år. Trots lägre försäljning i kvartalet ökade det underliggande rörelseresultatet till 12 MSEK (9). Bakgrunden är ökad bruttomarginal i princip i samtliga bolag tillsammans med god kostnadskontroll.

Ökande stålpriser i kvartalet medförde en lagervinst på 6 MSEK, att jämföras med en lagerförlust om 1 MSEK samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK. God kontroll på rörelsekapitalet medförde ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 152 MSEK (85).

Fortsatt återhämtning

Vi ser nu en gradvis marknadsåterhämtning i kombination med stigande materialpriser. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin är tillbaka på nivåer i paritet med föregående år. Vad som händer under 2021 till följd av Covid-19 och dess utveckling är dock fortfarande svårt att förutspå. Vad jag däremot vet är att BE Group kommer att hantera situationen med kundfokus, hårt arbete och en tro på vår grundidé med beredskap att snabbt växla både upp och ner.

Stålprisutvecklingen

Bakgrunden till stigande stålpriser är en stark konjunktur i Asien under 2020 med Kina som nettoimportör av stål för första gången på många år. Vid halvårsskiftet ökade behovet av fordonsrelaterade produkter i Europa men då var producenterna försiktiga i sin kapacitetsuppbyggnad.

Alternativet att fylla europeiskt behov med importerat stål var inte möjligt eftersom omvärlden hade starkare behov och betalade betydligt mer.

Med begränsad tillgång och ökande ledtider, började kunder under hösten acceptera stigande priser. I slutet av 2020 accelererade stålbehovet ytterligare, och trots att produktionskapaciteten i Europa nu ökades upp, ser vi idag brister på flera materialslag, främst fordonsrelaterade. Bristerna har lett till mycket snabba och stora prisuppgångar för stål såväl som råvaror i slutet av 2020 och början av 2021.

Framtiden

Vi fortsätter fokusera på att bygga ett bra bolag med en stabil grund för framtiden. Större projekt såsom investeringen i Norrköping, centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är avslutade och kommer att påverka 2021 positivt. Omstruktureringen i Baltikum löper på enligt plan och en ny e-handelsportal kommer smyglanseras under slutet av första kvartalet för att lanseras i större skala under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet togs också beslut om att bredda och utöka vårt erbjudande av laserskuren plåt i Finland genom att investera i ytterligare en toppmodern fiberlaser.

I tillägg till ovan handlar mycket nu om att ständigt och återkommande genomföra mindre förbättringar inom alla delar av bolaget. Min absoluta övertygelse är att vår personal med sitt engagemang, uthållighet och flexibilitet är redo att ta sig an den uppgiften.

Peter Andersson
VD och koncernchef

 

Bridge 2019-2020 operating result SEK M
Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec
Brygga resultatutveckling 2019–2020, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-dec
Operating result 2019 Rörelseresultat 2019 34 32 14 8 88
Reversal of inventory gains (-)/losses (+)
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+)
6 0 -1 1 6
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster
Underlying operating result 2019
Underliggande rörelseresultat 2019
40 32 13 9 94
Change in sales Försäljningsförändring -12 -35 -32 -15 -94
Change in underlying gross margin
Underliggande bruttomarginalförändring
21 12 11 6 50
Change in overhead costs Omkostnadsförändring -7 19 22 12 46
Underlying operating result 2020
Underliggande rörelseresultat 2020
42 28 14 12 96
Reversal of inventory gains (+)/losses (-)
Återläggning lagervinster (+)/förluster (-)
-11 -2 -10 6 -17
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster -35 -5 -40
Operating result 2020 Rörelseresultat 2020 -4 21 4 18 39