Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområdet omfattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen minskade med 10 procent under det fjärde kvartalet i jämförelse med föregående år och uppgick till 439 MSEK (489). Nedgången förklaras av negativa pris- och mixeffekter på 8 procent och minskat tonnage på 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (9). Justerat för lagervinster och -förluster samt jämförelsestörande poster på 0 MSEK (-2) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 7 MSEK (12).

Den svenska och polska verksamheten levererade ett svagare underliggande rörelseresultat jämfört med föregående år främst till följd av negativa pris- och mixeffekter men även något lägre volym. Marknaden återhämtade sig under fjärde kvartalet, framförallt inom tillverkningsindustrin och avslutade starkt. Vårt joint venture AMBE levererade ett ökat rörelseresultat jämfört med föregående år, trots lägre volym, tack vare effektiviseringar och förbättrad bruttomarginal. Lecor Stålteknik levererade ett rörelseresultat om 0 MSEK (-2) till följd av ökad volym och effektiviseringar.

Helåret 2020

Nettoomsättningen minskade med 19 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 782 MSEK (2 209). Rörelseresultatet uppgick till -14 MSEK (61) och belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK (-) till följd av beslutet om centralisering av lager- och produktionsverksamhet till Norrköping och stängning av lagret i Malmö som kommunicerades under första kvartalet. Justerat för lagervinster och -förluster på -11 MSEK (-5) och de jämförelsestörande posterna uppgick det underliggande rörelseresultatet till 32 MSEK (67). Resultatet har försvagats främst till följd av lägre volym i den svenska verksamheten på grund av minskad aktivitet hos våra största kunder med anledning av Covid-19. Lecor Stålteknik levererade ett resultat om 1 MSEK (-11).

Affärsområde Sverige & Polen, omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal