Not 3 Värdering av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde avseende finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen.

Värderingen av de finansiella tillgångarna och skuldernas verkliga värden har utförts enligt nivå 2, förutom Likvida medel som är värderade enligt nivå 1. För mer info hänvisas till årsredovisningen för 2019, Not 31. I förhållande till värderingen per den 31 december har inga väsentliga förändringar skett.